• Schritsen 52 Harlingen
  • Hofstraat 35
  • Prima resultaten !
  • Uitstekende sfeer !
  • Schrijf je nu in !
  • Excellente school
   2017-2018

Schritsen 52 Harlingen

Hofstraat 35

Prima resultaten !

Uitstekende sfeer !

Schrijf je nu in !

Excellente school
2017-2018

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Medezeggenschapsraad
Binnen de Sint Michaëlschool hebben ouders/verzorgers en personeel de ruimte om mee te denken en mee te beslissen over het schoolbeleid. Dit gebeurt via de Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit acht leden: vier personeelsleden en vier ouders/verzorgers. 
 Bepaalde besluiten behoeven de instemming van de MR. Hierbij kan gedacht worden aan het schoolplan,het formatieplan en regels op het gebied van veiligheid. Bij andere besluiten moet de MR om advies gevraagd worden, zoals bij deelname aan projecten, het toelatingsbeleid en de organisatie van de buitenschoolse opvang.
De missie van de MR is open communicatie met de verschillende geledingen: ouders, schoolcommissie, personeelsleden en overige betrokkenen. De MR streeft ernaar om transparant te zijn: de achterban weet wat zij doet en welke standpunten de MR inneemt.
De MR vergaderingen zijn openbaar. U bent als ouder/verzorger van harte welkom een vergadering bij te wonen. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, tussen 20.00 en 22.00 uur. Wilt u informatie over vergaderdata en -tijden, of wilt u andere informatie, mail dan naar mr@stmichaelschool.nl.
 De MR heeft de volgende leden: 
Oudergeleding:
Roland Snoek   - voorzitter                                                
Bianca van der Pol – vicevoorzitter
Anja Pathuis
Jelna Bosma
Personeelsgeleding:
Jorien Bats – secretaresse 
Janneke Hoekema
 Arnold Boers
Mirjam Verhoef-Weiland

 

 
 

St. Michaëlschool     Schritsen 52, 8861 CV Harlingen     t 0517 - 413 757     directie@stmichaelschool.nl